روغن موتورديزلي بهران کویر

روغن‌ موتوردیزلی تك درجه اي است كه با روغن پايه معدني توليد مي شود. اين محصول مناسبموتورهایديزلي غير سوپرشارژ با شرايط كاري متوسط تا سخت است.

سطوح کیفیت:
  • API CC
  • استاندارد ملی ایران ISIRI 585
مشخصات:
مشخصات فيزيكی، شيميايیگرانروی 100 °C cStشاخص گرانرویحداقل نقطه اشتعال C°حداكثر نقطه ريزش C°دانسيته در 15°C Kg/m³قليائيت كل mgKOH/g
روش آزمون ASTM
D-445
ASTM
D-2270
ASTM
D-92
ASTM
D-97
ASTM
D-1298
ASTM
D-2896
بهران كوير 40 15.5 82 246 -12 912 7.5