روغن موتورديزلي بهران شهاب

روغن‌ موتور دیزلی تك درجه اي است كه با روغن پايه معدني توليد مي شود. اين محصول مناسب موتورهایديزلي سوپرشارژ و توربو شارژ توليد مي شود.

سطوح کیفیت:
  • API CD
  • استاندارد ملی ایران ISIRI 1342
مشخصات:
مشخصات فيزيكی، شيميايیگرانروی 100 °C cStشاخص گرانرویحداقل نقطه اشتعال C°حداكثر نقطه ريزش C°دانسيته در 15°C Kg/m³قليائيت كل mgKOH/g
روش آزمون ASTM
D-445
ASTM
D-2270
ASTM
D-92
ASTM
D-97
ASTM
D-1298
ASTM
D-2896
بهران شهاب 30 12 95 230 -18 890 9
بهران شهاب 40 15.4 88 242 12- 907 9