روغن موتورديزلي بهران قدرت

روغن‌ موتور ديزلي تك درجه اي است كه با استفاده از روغن پايه معدني و مواد افزودني مناسب براي روانكاري موتورهای دیزلی سنگين توليد مي گردد.

سطوح کیفیت:
  • MIL-L-45199 B
  • API CD
  • استاندارد ملی ایران ISIRI 1342
مشخصات:
مشخصات فيزيكی، شيميايیگرانروی 100 °C cStشاخص گرانرویحداقل نقطه اشتعال C°حداكثر نقطه ريزش C°دانسيته در 15°C Kg/m³قليائيت كل mgKOH/g
روش آزمون ASTM
D-445
ASTM
D-2270
ASTM
D-92
ASTM
D-97
ASTM
D-4052
ASTM
D-2896
بهران قدرت
40
15 90 240 -12 909 25